برای نصب وب سرور آپاچی در CentOS 8 بصورت زیر عمل نمایید.

ترمینال را اجرا کنید و اگر سرور ریموت است، از طریق SSH به آن متصل شوید.

دستور زیر را برای به روز رسانی سرور اجرا کنید.

sudo yum update

سپس آپاچی را نصب نمایید

sudo yum –y install httpd

وب سرور آپاچی را استارت نمایید

sudo systemctl start httpd

برای فعال شدن اتوماتیک سرویس آپاچی حین بوت سرور دستور زیر را وارد کنید

sudo systemctl enable httpd

وضعیت سرویس آپاچی را بررسی کنید. در صورت نصب موفق و استارت شدن آن، وضعیت باید Active (running) باشد.

sudo systemctl status httpd

توجه داشته باشید فایل های خود را در می بایست در مسیر زیر آپلود نمایید.

/var/www/html/

اگر از فایروال در سرور استفاده می کنید دستورات زیر را اجرا نمایید

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

سپس آپاچی را ریلود نمایید.

sudo firewall-cmd --reload

 

اشتراک

Leave a Comment