برای نصب EPEL Repo در CentOS 7 از طریق SSH به سرور متصل شوید و دستور زیر را وارد نمایید

sudo yum install epel-release

y را وارد کنید تا نصب انجام گیرد.
برای اطمینان از نصب دستور زیر را وارد کنید:

sudo yum repolist

 

اشتراک

Leave a Comment