برای لیست Cron Jobs تمام کاربران در کنترل پنل دایرکت ادمین به سرور متصل شده و دستور زیر را اجرا نمایید.

for user in $(cut -f1 -d':' /etc/passwd); do echo $user && crontab -u$user -l ;echo " " ;done

 

اشتراک

Leave a Comment