برای حذف فایل از طریق خط فرمان در لینوکس از دستور زیر استفاده نمایید. filename نام فایل است

rm filename

 

اشتراک

Leave a Comment