برای مشاهده فایل از طریق خط فرمان در لینوکس از دستور زیر استفاده کنید. filename نام فایل است.

cat filename

همچنین می توانید بعد از cat مسیر فایل را قرار دهید.
برای ادعام دو فایل دستور زیر را استفاده کنید

cat file1 file2 > newfilename

 

اشتراک

Leave a Comment